สรุปหลักกฎหมายละเมิดของเจ้าหน้าที่

2. กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย

หากเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการใดที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติในหน้าที่

เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)

หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิด

ต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่หน่วยงานรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ
ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด (มาตรา 10 วรรคสอง)

โดยการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้

เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)

🐝🐓🌀🙏🐸🍀🐹🐞🐌🐠
http://wp.me/p8dqrp-8a

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์)

Pakdisi's Blog

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ การเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีหลักการสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ

1. กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหาย
2. กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย

1. กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่หรือความรับผิดของหน่วยงานที่มีต่อผู้เสียหาย

กฎหมายนี้ได้กำหนดให้เกิดความรับผิดขึ้นเมื่อได้มีการทำ “ละเมิด” ต่อผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยผลของการละเมิดดังกล่าวเป็นผลให้ “เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด” กับ “หน่วยงานของรัฐ” มีความรับผิดในมูลละเมิดดังกล่าว แต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทนไว้คือ ให้ผู้เสียหายฟ้องคดีได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยไม่อาจฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดนั้นได้ (มาตรา 5) แต่ถึงแม้ว่าจะฟ้องคดีละเมิดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดไม่ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐที่ร่วมรับผิดนั้นอาจใช้สิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดนั้นมาเป็นคู่ความในคดีก็ได้ (มาตรา 7 วรรคหนึ่ง) แต่ถ้าในการทำละเมิดดังกล่าว หากเป็นการทำละเมิดไปโดยไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่ต้องรับผิดในมูลละเมิดนั้นก็คือ “เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด” เท่านั้น (มาตรา 6) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ร่วมรับผิดด้วย

หากเป็นกรณีมีการฟ้องผิดไป (ฟ้องหน่วยงานของรัฐแทนที่จะฟ้องเจ้าหน้าที่) กฎหมายนี้ก็ขยายอายุความการฟ้องคดีละเมิด (เจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดและไม่ได้เป็นคู่ความในคดี) ออกไปอีก 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้อง (มาตรา 7 วรรคสอง)

หลักกฎหมายในการพิจารณาว่าการกระทำเป็น “ละเมิด” หรือไม่ ใช้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ดังกล่าวหมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดว่าให้เป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามกฎหมายนี้ (บทนิยาม มาตรา 4)

เมื่อเกิดกรณีการทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายสามารถดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดังกล่าวได้สองทางคือ

(1) ใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล (ดังที่กล่าวไปแล้ว) หรือ

(2) เรียกร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แทนการฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา 11) โดยการยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 180 วัน (อาจขยายได้อีกไม่เกิน 180 วัน)

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ยระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐ กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้วด้วย

2. กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย

กฎหมายนี้กำหนดเงื่อนไขความรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้อีกประการหนึ่งก็คือ เป็นการทำละเมิดของ “เจ้าหน้าที่” ต่อ “หน่วยงานของรัฐ” (รัฐเป็นผู้เสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้กำหนดผลในทางกฎหมายไว้ 2 ประการ ได้แก่

(1) กรณีที่การทำละเมิดเกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่

หากเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ใดปฏิบัติราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แล้วเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีเช่นนี้เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 8,10) โดยหน่วยงานของรัฐมีอำนาจในการมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยอาจคำนึงถึงส่วนรับผิดชอบของหน่วยงานโดยไม่ต้องฟ้องศาล (มาตรา 12) หากเป็นกรณีที่มีผู้ทำละเมิดที่เป็นเจ้าหน้าที่มีหลายคน ก็ไม่นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดมาใช้บังคับกับการเรียกให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 8 วรรคสี่) การชำระค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดดังกล่าวสามารถผ่อนชำระได้ โดยคำนึงถึงรายได้ ฐานะครอบครัว ความรับผิดชอบ และพฤติการณ์ต่างประกอบกัน (มาตรา 13)

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายต้องใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 10 วรรคสอง) หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด (มาตรา 10 วรรคสอง)

(2) กรณีที่เป็นการทำละเมิดอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่

View original post 25 more words

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน คุก 4 ปี กีร์ อริสมันต์ คดีป่วนประชุมอาเซียน news.ch7 - วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 14:42 น.

ทีนิวส์ แนวหน้า เครือเนชั่น ข่าวเท็จ ศาลไม่ให้ประกันอริสมันต์ !?

แนวหน้า มั่นคง ตรง ไป บ้าน ป๋า
คมชัดลึก ตรงมาพร้อมเนชั่นชั่ว
ขั้น ตอน พิ จารณา ประ กัน ตัว
ทีนิวส์ ก็ มั่ว บอก ไม่ ให้ ประกัน

สามัญชน
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
🐹🐸🐔🐢🐛🐝🐜🐠🐓
http://wp.me/p8dqrp-6C
ทีนิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก,เครือเนชั่น ,อริสมันต์
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาโดนเพิ่มอีก 3 “ละเมิดอำนาจศาล” เหตุกิจกรรมให้กำลังใจ ไผ่ จตุภัทร์ tlhr2014 - มีนาคม 20, 2017

นักศึกษาโดนเพิ่มอีก 3 “ละเมิดอำนาจศาล” เหตุกิจกรรมให้กำลังใจ ไผ่ จตุภัทร์

รั้วศาล รั้วบ้าน

นอกรั้วกำแพงวัง
ยังจุดเทียนไล่ทหาร
นอกรั้วกำแพงศาล
นอกรั้วบ้านเหมือนกันไหม

บอกเป็นบริเวณศาล
บริเวณบ้านศาลแค่ไหน
นอกรั้วบ้านศาลตนใด
ทำไมเป็นบริเวณบ้าน

สามัญชน
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
😊🐸🐔🐢🐞🍀🌀
http://wp.me/p8dqrp-69
ละเมิดอำนาจศาล, กิจกรรมให้กำลังใจ, ไผ่ จตุภัทร์
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง voicefromthais

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง กรณีถูกดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทฯ และความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ฯ

หลายครั้งที่มีคนถามว่า สุดท้ายต้องการอะไรกันแน่ ทำไมไม่ยอมหยุด เอาชีวิตไปเสี่ยงทำไม เราต้องการเพียงแค่ “ความถูกต้องและยุติธรรม” เท่านั้นจริง ๆ

นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์

People often ask what i actually want. Why don’t I stop? I could only say that I just want righteousness and justice, That’s all,

Ms. Narissarawan Keawnopparat
😍🎀❤️💋🐝🐔🐸🍀
http://wp.me/p8dqrp-5O
นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์, Narissarawan Keawnopparat, voicefromthais

Cross Cultural Foundation (CrCF) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 0:16 น. ·

Cross Cultural Foundation (CrCF) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 0:16 น. ·

Cross Cultural Foundation (CrCF) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 0:16 น. ·

Cross Cultural Foundation (CrCF) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 0:16 น. ·

ฉบับเผยแพร่ ใบแจ้งข่าว เมย์ยืนหนังสือถึงอัยการสูงสุด 15 March 16 .นาตาลี

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง voicefromthais

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง voicefromthais

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง voicefromthais

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง voicefromthais

วันที่ 16 มีค. 60: นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง กรณีถูกดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทฯ และความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ฯ
15 MARCH, 2017 VOICEFROMTHAIS

16 Mar 2017:Narissarawan Keawnopparat (Relative of Private Wichien Pueksom died during military training) will submit a letter of petition to the Attorney General for second time For being charged of defamation and violation of Computer Crime Act
16 MARCH, 2017 VOICEFROMTHAIS

Cross Cultural Foundation

13654330_1097610706996319_1560160361418180443_n

เผยแพร่วันที่ 15 มีนาคม 2560

ใบแจ้งข่าว

นางสาวนริศราวัลถ์  แก้วนพรัตน์ จะเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ครั้งที่สอง

กรณีถูกดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทฯ และความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ฯ

*********************************

ในวันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 นาฬิกา น้องเมย์ นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ พร้อมทีมทนายความ จะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร A) ในกรณีที่น้องเมย์ ถูกแจ้งความดำเนินคดีในความผิดข้อหาหมิ่นประมาท และความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี อาญาที่ 773/2558 สภ.เมืองนราธิวาส จนถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา  จากสถานที่ทำงานที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสาวนริศราวัลถ์ฯ ได้รับทราบจากรองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศตช.) ว่าได้มีความเห็นแย้งกับพนักงานอัยการ  โดยทาง ศตช.เห็นควรส่งฟ้องศาลฐาน “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ควรให้สอบสวนเพิ่มเติม 5 ประเด็น และส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดชี้ขาด”

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่พลทหารวิเชียร เผือกสม น้าชายของนางสาวนิรศราวัลภ์ถูกซ้อมจนเสียชีวิตเมื่อปี 2554 ที่หน่วยฝึกค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยน้องเมย์ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวเรียกร้องความเป็นธรรม จนกระทั่งจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่และ ปปท. ซึ่งใช้เวลานานถึง 5 ปี จึงพบว่าร้อยเอกภูริ เพิกโสภณ เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ร้อยเอก ภูริ โสภณ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กล่าวหาว่านางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ ใช้เฟสบุ๊คโพสต์และแชร์รูปพร้อมข้อความหมิ่นประมาทร้อยโทภูริฯ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง โดยพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนราธิวาส ได้ตั้งข้อหา“หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” และพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นเสนออัยการว่าควรสั่งฟ้องทั้งสองข้อหา

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559  อัยการจังหวัดนราธิวาสได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องน้องเมย์ทุกข้อกล่าวหา จึงต้องส่งไปให้ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 115/2557

นางสาวนริศราวัลถ์ฯ  จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมนำพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมอบให้อัยการสูงสุดใช้ประกอบการพิจารณาและสั่งคดีเพื่อความเป็นธรรมต่อไป

อนึ่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2560  มาตรา8 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นั้น จะมีผลยกเลิกความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

 

จึงขอเชิญนักข่าวและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร: 02-1015481 โทรสาร: 02-1015482

นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน  ทนายความ…

View original post 9 more words

Jatuporn Prompan - จตุพร พรหมพันธุ์ 10 มกราคม 2017 เวลา 20:29 น. · "ขอบคุณครับ"

จตุพร พรหมพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย

นอ ปอ ชอ ต่อต้าน ….. อาธรรม์
จตุพร พรหม พันธุ์ ….. แน่ แท้
คือคนหว่านเมล็ดพันธุ์.. ผลิงอก
รากหยั่งดอกใบนั้น ….. กิ่งต้น หยัดยืน

สามัญชน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
🐹🐔🐎🐓🍀🌼☀️🌀
http://wp.me/p8dqrp-4k
จตุพร พรหมพันธุ์, เมล็ดพันธุ์, ประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม

Noppakow Kongsuwan 10 มกราคม เวลา 19:27 น. · 19:00 น. จตุพรเดินทางถึงบ้าน มีมิตรสหายรอรับมากมาย #สำนักข่าวหมียักษ์รายงาน

ปล่อย“ตู่ จตุพร”ออกจากเรือนจำแล้ว หลังศาลให้ประกัน

สำนึกผิดในการกระทำ
กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของศาล
มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังเล็กอีก4คน
ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ทางเดินปัสสาวะ
มีค่าพีเอสเอในต่อมลูกหมาก
มีใบรับรองแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

http://wp.me/p8dqrp-46
ศาลให้ประกัน, จตุพร พรหมพันธุ์
อ่านเพิ่มเติม

ทนายเผยศาลอนุญาตให้ประกันตัว "จตุพร" แล้ว posttoday - 10 มกราคม 2560 เวลา 17:00 น. |

ศาล ปล่อย กรวย ชั่วคราว

ทนายเผยศาลอนุญาตให้ประกันตัว

ทนายเผยศาลอนุญาตให้ประกันตัว “จตุพร” แล้ว posttoday – 10 มกราคม 2560 เวลา 17:00 น. |

กรวยแจ้งวัฒนะ
กรวยพุท_ธะสบงร่อน
กรวย ไต จตุพร
ศาลอาทร โอนอ่อนกรวย

กรวย

สามัญชน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
🐹🐸🐔🐢🐛🐝🐜🐠🐓
http://wp.me/p8dqrp-3M
จตุพร พรหมพันธุ์
อ่านเพิ่มเติม

ยอมรับผิดพักโทษให้ สปท.ชงสูตรปรองดองหนีคดีกลับได้ประกัน/ห้ามยุ่งการเมือง thaipost – Tuesday, January 10, 2017

รัฐบาลประชาชนแห่งชาติ

ยอมรับผิดพักโทษให้ สปท.ชงสูตรปรองดองหนีคดีกลับได้ประกัน/ห้ามยุ่งการเมือง thaipost – Tuesday, January 10, 2017

ยอมรับผิดพักโทษให้ สปท.ชงสูตรปรองดองหนีคดีกลับได้ประกัน/ห้ามยุ่งการเมือง thaipost – Tuesday, January 10, 2017


รัฐบาลประชาชนแห่งชาติ
ยึดอำนาจคืนประชาชนทั้งสิ้น
คมช.กบฏ คิดคดแผ่นดิน
พวกพ้องทั้งสิ้น ล้วนมีชนัก

รัฐบาลประชาชนแห่งชาติ
เยียวยาทายาท นายกฯสมัคร
คืนรักษาการรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คสช.ชััวชักขึ้นศาลประชาชน

สามัญชน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p8dqrp-2W
รัฐบาลประชาชนแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม

Frequency@HS2_QRK5_s9 ก็พวกเขาทั้งนั้นนี่นะ #ปรองดอ. . #สตีฟ เจี๊ยบ 10:36 - 10 ม.ค. 2560

เสรี สุวรร ณ ปรองดาก สภาขับเคลื่อนการปล้นประเทศ (สปท.)ด้านการมึง

Frequency@HS2_QRK5_s9 ก็พวกเขาทั้งนั้นนี่นะ #ปรองดอ. . #สตีฟ เจี๊ยบ 10:36 - 10 ม.ค. 2560

Frequency@HS2_QRK5_s9 ก็พวกเขาทั้งนั้นนี่นะ #ปรองดอ. . #สตีฟ เจี๊ยบ 10:36 – 10 ม.ค. 2560

ใช้ส้นตีน คิด มา นาน มั๊ยพี่
คดีไม่ร้ายแรง มึงมี คำตอบ
เป็นกบฏก่อการร้ายก่อม๊อบ
ปิดสนามบินปิดจ๊อบจบปรองดอง

สามัญชน
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
🐸🐤🐜🐞🐠🐓🍀
http://wp.me/p8dqrp-2e
ปรองดาก, เสรี สุวรรณภานนท์, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, สปท.
อ่านเพิ่มเติม

๘ ข้อหากบฎ ผู้ต้องหาทั้ง ๕๘ ราย กปปส.

๘ ข้อหากบฎ ผู้ต้องหาทั้ง ๕๘ ราย กปปส.

กปปส. ๘ ข้อ หา เลว ร้าย
ผู้ต้องหา ๕๘ ราย ก บ ฎ
ยึดอำนาจ ชาติชั่ว ทรยศ
กระ ดูก งอ ข้อ คด คสช.

สามัญชน
๗ มกราคม ๒๕๖๐
🐹🐸🐧🐔🐢🐛🐝🐞🐠🍀
http://wp.me/p8dqrp-P
58 กบฎ, กปปส.
อ่านเพิ่มเติม